Aktien

Bolaget handlas sedan den 29 januari 2015 på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 7 097 821,30 SEK fördelat på 56 823 063 aktier. Kvotvärdet per aktie är cirka 0,12 kr.

Ägarstruktur

Aktieägarstruktur per 30 september 2022 är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden.

Ägare Antal aktier Andel i %
Västerport Holding AB 44 400 640 78,1%
Ilja Batljan Invest AB (Publ) 1 856 000 3,3%
Familjen Kamprads Stiftelse 885 480 1,6%
Rutger Arnhult via bolag 878 584 1,5%
Länsförsäkringar Kalmar län 800 000 1,4%
Crafoordska stifelsen 560 000 1,0%
Priornilsson Realinvest 470 409 0,8%
Aktiebolaget Possessor 400 000 0,7%
Avanza pension 379 319 0,7%
Pension Futur 362 250 0,6%
Summa 10 största ägare 50 985 716 89,7%
Övriga aktieägare 5 837 347 10,3%
Totalt 56 823 063 100,0

 

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: TORSAB
ISIN-kod: SE0013914249

Certified Adviser

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm
Telefon: 08-545 271 00
Email: info@wildeco.se

Wildeco Logo

Likviditetsgarant

Erik Penser Bankaktiebolag AB,
Biblioteksgatan 9, 111 46 Stockholm