Bolagsstyrning

Bolaget leds av VD tillsammans med två externa förvaltare. Sagax ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och Nyfosa ansvarar för fastighetsförvaltningen. Samtliga åtagandena sker på konsultbasis med fasta arvoden.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen består av fem ledamöter.