Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

ARTICLES OF ASSOCIATION OF TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Org.nr 556985-8078
Reg. no. 556985-8078

Antagen på årsstämma den 25 maj 2022.
Adopted at the annual general meeting held the 25 May 2022.

1. FÖRETAGSNAMN / NAME OF COMPANY

Bolagets företagsnamn är Torslanda Property Investment AB (publ).

The name of the company is Torslanda Property Investment AB (publ).

2. STYRELSENS SÄTE / REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan även hållas i Göteborg.

The registered office of the company is situated in Stockholm. General meetings can also be held in Gothenburg.

3. BOLAGETS VERKSAMHET / OBJECTIVES OF THE COMPANY

Bolaget ska i egen regi eller genom hel- eller delägda dotterbolag genomföra sin affärsstrategi att för aktieägarna långsiktigt generera vinst genom att hyra ut lokallägenheter i fastigheter som ägs av bolaget eller dess hel- eller delägda dotterbolag eller som annars disponeras av dessa bolag; samt i samband därmed förvärva fast egendom och bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

The company shall, in its own capacity or through wholly or partly owned subsidiaries, implement its business strategy to generate long term profit for the shareholders through rental of premises in real property owned by the company or its wholly or partly owned subsidiaries, or that is otherwise utilized by these companies, and in connection therewith acquire real property and conduct business related thereto.

4. AKTIER OCH AKTIEKAPITAL / SHARES AND SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 7,000,000 and not more than SEK 28,000,000. The number of shares shall be not less than 50,000,000 and not more than 200,000,000.

5. STYRELSE / THE BOARD OF DIRECTORS

Styrelsen ska bestå av 3 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

The board of directors shall comprise 3-10 members and not more than 10 alternate members.

6. REVISORER / AUDITORS

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

7. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA ETC. / NOTICE TO GENERAL MEETING ETC.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

8. AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA / SHAREHOLDER'S RIGHT TO PARTICIPATE IN SHAREHOLDERS' MEETING

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Entitled to participate in the general meeting is such shareholders entered in the share register as prescribed in Chapter 7, Section 28 paragraph 3 of the Companies Act and who have notified the company no later than on the date specified in the notice. This day may not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

9. ÅRSSTÄMMA / ANNUAL GENERAL MEETING

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman;
Election of a chairman of the meeting;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
Preparation and approval of the voting register;

3. Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda;

4. Val av en eller två justeringspersoner;
Election of one or two persons to attest the minutes;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting was duly convened;

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;

7. Beslut om
Resolutions regarding

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
discharge from liability for board members and the managing director, where applicable;

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
Determination of fees for the board of directors and the auditors;

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;
Election of the board of directors and accounting firm or auditors;

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

10. RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be the calendar year.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CENTRAL SECURITY DEPOSITORY CLAUSE

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered in a central security depository register pursuant to the Swedish Financial Instruments Account Act (SFS 1998:1479).

12. POSTRÖSTNING / POSTAL VOTING

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may, prior to a general meeting, decide that shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting.