Aktien

Bolaget handlas sedan den 29 januari 2015 på Nasdaq Stockholm First North. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 2 140 000 SEK fördelat på 2 140 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2018-12-31.

Ägare Antal aktier Andel i %
Västerport Holding 612 505 28,6
Consortum Capital Investments AB
135 962 6,4
Familjen Kamprads stiftelse 110 685 5,2
Danica Pension 98 025 4,5
Länsförsäkringar Kalmar Län 80 000 3,7
Crafoordska Stiftelsen 70 000 3,3
Enocson Hans 70 000 3,3
Davidsson Dan 55 000
2,6
Davidsson Mikael
55 000 2,6
Davidsson Stefan 55 000 2,6
Titin Jonasson 55 000 2,6
Summa 1 397 177 65,3
Övriga aktieägare 742 823 34,7
Totalt 2 140 000 100,0

 

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: TORSAB
ISIN-kod: SE0006503975

Certified Adviser

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm
Telefon: 08-545 271 00
Email: info@wildeco.se

Wildeco Logo

Likviditetsgarant

Erik Penser Bankaktiebolag AB,
Biblioteksgatan 9, 111 46 Stockholm