Nyheter

Torslanda Property Investment AB (Publ) publicerar delårsrapport januari - september 2021

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021

· Hyresintäkterna uppgick till 176,3 (170,0) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 120,5 (111,3) miljoner kronor motsvarande 1,70 (1,57) kronor per aktie.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 108,5 (40,5) miljoner kronor.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 2,7 (-7,7) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 224,6 (113,9) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 110,5 (112,9) miljoner kronor motsvarande 1,56 (1,60) kronor per aktie.

· Utbetald utdelning uppgick till 46,7 (43,9) miljoner kronor motsvarande 0,66 (0,62) kronor per aktie.

· Under perioden ingick bolaget avtal om att avyttra fastigheten Sörred 7:31 till Niam. Försäljningspriset baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 870 miljoner kronor före avdrag för latent skatt på 32 miljoner kronor.

· Under perioden mottogs uppsägningar av hyresavtal motsvarande 54 650 kvm med en årshyra om 57,6 miljoner kronor. Det största avtalet utgör 47 900 kvm med löptid till 31 december 2024 vilket tidigare pressmeddelats den 20 augusti 2021.

· Under perioden tecknades förlängningar av befintliga samt nya hyresavtal motsvarande 33 000 kvm med en årshyra på 35,1 miljoner kronor varav 3,1 miljoner kronor utgör hyresökningar i befintliga avtal som förlängts och 3,4 miljoner kommer av uthyrning.

TREDJE KVARTALET 2021

· Hyresintäkterna uppgick till 59,3 (56,8) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 40,5 (38,6) miljoner kronor motsvarande 0,57 (0,55) kronor per aktie.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt -170,6 (15,4) miljoner kronor, varav -255 miljoner kronor är hänförliga till fastigheten Sörred 8:4 till följd av erhållen uppsägning för avflyttning av 47 900 kvadratmeter.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt -0,1 (-0,9) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -103,0 (42,2) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 38,9 (38,6) miljoner kronor motsvarande 0,55 (0,55) kronor per aktie.

PROGNOS FÖR 2021

För 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna försäljningar uppgå till 152 miljoner kronor vilket är samma som kommunicerats föregående kvartal.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Till följd av försäljning av fastigheten Sörred 7:31 har styrelsen i Torslanda Property Investment för avsikt att föreslå att en extra bolagsstämma fattar beslut om ett frivillig inlösenerbjudande. Erbjudandet avses omfatta var femte aktie i bolaget till inlösenpris 23,84 kronor per aktie motsvarande NAV den 30 september 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD

Telefon: +46 737 08 82 19,

E-mail: stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se, Tel: +46 8 545 271 00.

Informationen är sådan som Torslanda Property Investment AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

2021-11-18
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Mot bakgrund av risken för fortsatt smittspridning av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På den extra bolagsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Beslut om frivilligt inlösenprogram innebärande beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och c) fondemission utan utgivande av nya aktier

2021-10-19
Regulatorisk

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 november 2021.

Mot bakgrund av risken för fortsatt smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 18 november 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

2021-10-19
Regulatorisk
  • Frivilligt inlösenerbjudande omfattande var femte aktie

  • Inlösen sker till substansvärde om 23,84 kr per aktie

  • Erforderliga beslut på extra bolagsstämma den 18 november 2021 krävs för genomförande

  • Aktieägare representerande 78,4 % av antalet aktier och röster har meddelat att de avser rösta för styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma

  • Anmälningsperioden beräknas löpa mellan den 25 november till och med den 9 december 2021

2021-08-20
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB ("TPI") har mottagit en uppsägning för avflyttning avseende 47 900 kvadratmeter kontorslokaler samt ett parkeringshus i fastigheten Sörred 8:4 i Torslanda utanför Göteborg. Det uppsagda hyresavtalet löper till och med 2024-12-31. Årshyran uppgår till 49 miljoner kronor. TPIs målsättning är att i samarbete med befintlig hyresgäst uppgradera de aktuella lokalerna till moderna kontorslokaler.

2021-06-11
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB ("TPI") har idag avtalat om att avyttra Göteborg Sörred 7:31 ("Fastigheten") till Niam, en av Nordens största privata fastighetsägare. Fastigheten är en kontorsbyggnad med en total yta om 24 500 kvm samt ett fristående parkeringshus. Fastigheten byggdes 2017 och är fullt uthyrd till Volvo Cars.

2021-05-19
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

2021-04-26
Regulatorisk

Torslanda Property Investments årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.torslandapropertyinvestment.com/ och bifogas detta pressmeddelande.

2021-04-20
Regulatorisk

Första kvartalet 2021

· Hyresintäkterna uppgick till 58,1 (56,6) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 38,9 (35,8) miljoner kronor motsvarande 0,55 (0,51) kronor per aktie.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 59,0 (19,6) miljoner kronor.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 2,6 (-4,8) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 79,7 (40,0) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 32,9 (33,1) miljoner kronor motsvarande 0,46 (0,47) kronor per aktie.

· Utbetald utdelning uppgick till 15,6 (14,2) miljoner kronor motsvarande 0,22 (0,20) kronor per aktie.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.