Nyheter

Torslanda Property Investment AB (Publ) publicerar delårsrapport januari - september 2021

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021

· Hyresintäkterna uppgick till 176,3 (170,0) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 120,5 (111,3) miljoner kronor motsvarande 1,70 (1,57) kronor per aktie.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 108,5 (40,5) miljoner kronor.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 2,7 (-7,7) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 224,6 (113,9) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 110,5 (112,9) miljoner kronor motsvarande 1,56 (1,60) kronor per aktie.

· Utbetald utdelning uppgick till 46,7 (43,9) miljoner kronor motsvarande 0,66 (0,62) kronor per aktie.

· Under perioden ingick bolaget avtal om att avyttra fastigheten Sörred 7:31 till Niam. Försäljningspriset baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 870 miljoner kronor före avdrag för latent skatt på 32 miljoner kronor.

· Under perioden mottogs uppsägningar av hyresavtal motsvarande 54 650 kvm med en årshyra om 57,6 miljoner kronor. Det största avtalet utgör 47 900 kvm med löptid till 31 december 2024 vilket tidigare pressmeddelats den 20 augusti 2021.

· Under perioden tecknades förlängningar av befintliga samt nya hyresavtal motsvarande 33 000 kvm med en årshyra på 35,1 miljoner kronor varav 3,1 miljoner kronor utgör hyresökningar i befintliga avtal som förlängts och 3,4 miljoner kommer av uthyrning.

TREDJE KVARTALET 2021

· Hyresintäkterna uppgick till 59,3 (56,8) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 40,5 (38,6) miljoner kronor motsvarande 0,57 (0,55) kronor per aktie.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt -170,6 (15,4) miljoner kronor, varav -255 miljoner kronor är hänförliga till fastigheten Sörred 8:4 till följd av erhållen uppsägning för avflyttning av 47 900 kvadratmeter.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt -0,1 (-0,9) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -103,0 (42,2) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 38,9 (38,6) miljoner kronor motsvarande 0,55 (0,55) kronor per aktie.

PROGNOS FÖR 2021

För 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna försäljningar uppgå till 152 miljoner kronor vilket är samma som kommunicerats föregående kvartal.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Till följd av försäljning av fastigheten Sörred 7:31 har styrelsen i Torslanda Property Investment för avsikt att föreslå att en extra bolagsstämma fattar beslut om ett frivillig inlösenerbjudande. Erbjudandet avses omfatta var femte aktie i bolaget till inlösenpris 23,84 kronor per aktie motsvarande NAV den 30 september 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD

Telefon: +46 737 08 82 19,

E-mail: stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se, Tel: +46 8 545 271 00.

Informationen är sådan som Torslanda Property Investment AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

2022-02-08
Regulatorisk

RÄKENSKAPSÅRET JANUARI - DECEMBER 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 224,7 (227,6) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 151,0 (149,8) miljoner kronor motsvarande 2,15 (2,12) kronor per aktie.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 301,3 (65,7) miljoner kronor och finansiella instrument med 4,1 (-6,9) miljoner kronor.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 408,7 (165,0) miljoner kronor motsvarande 5,81 (2,33) kronor per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 141,7 (155,3) miljoner kronor motsvarande 2,02 (2,19) kronor per aktie.
 • Under året har hyresavtal omfattande 42 000 kvadratmeter förlängts, 9 400 kvadratmeter tecknats och uppsägningar omfattande 54 600 kvadratmeter mottagits, den största uppsägningen om 47 900 kvadratmeter löper till 31 dec 2024, vilket tidigare kommunicerats.
 • Under året tillträddes en fastighet om 1 400 kvadratmeter för 63,6 miljoner kronor, ett förvärv tecknades om 12 100 kvadratmeter för 458 miljoner kronor med tillträde i mars 2022, en fastighet såldes om 24 500 kvadratmeter för 870 miljoner kronor.
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 0,92 (0,88) kronor med kvartalsvis utbetalning om 0,23 (0,22) kronor.


FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 48,5 (57,6) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 30,5 (38,5) miljoner kronor motsvarande 0,44 (0,54) kronor per aktie.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 192,9 (25,2) miljoner kronor och finansiella instrument med 1,4 (0,8) miljoner kronor.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 184,1 (51,1) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 31,3 (42,4) miljoner kronor motsvarande 0,45 (0,60) kronor per aktie.
 • Under perioden har hyresavtal omfattande 13 500 kvadratmeter förlängts och 7 300 kvadratmeter tecknats.
 • Under perioden avtalades om förvärv av en kontorsfastighet i Solna om 12 100 kvadratmeter. Investeringen uppgår till 458 miljoner kronor. Tillträde sker i mars 2022.
 • I december genomfördes ett frivilligt inlösenerbjudande (1:5) om högst 14 155 150 aktier. Inlösenkursen uppgick till 23,84 kronor per aktie. 13 952 687 aktier anmäldes för inlösen motsvarande en anslutningsgrad om 98,6 procent. Inlösenlikviden uppgick till 332 632 058,08 kronor. Antalet aktier efter inlösen uppgår till 56 823 063.
2021-12-21
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB ("TPI") har idag avtalat om att förvärva Skogskarlen 2 i Solna ("Fastigheten") genom ett bolagsförvärv för ett underliggande fastighetsvärde om 458 miljoner kronor. Fastigheten förvärvas från Schroder Nordic Real Estate Fund.

2021-11-18
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Mot bakgrund av risken för fortsatt smittspridning av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På den extra bolagsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Beslut om frivilligt inlösenprogram innebärande beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och c) fondemission utan utgivande av nya aktier

2021-10-19
Regulatorisk

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 november 2021.

Mot bakgrund av risken för fortsatt smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 18 november 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

2021-10-19
Regulatorisk
 • Frivilligt inlösenerbjudande omfattande var femte aktie

 • Inlösen sker till substansvärde om 23,84 kr per aktie

 • Erforderliga beslut på extra bolagsstämma den 18 november 2021 krävs för genomförande

 • Aktieägare representerande 78,4 % av antalet aktier och röster har meddelat att de avser rösta för styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma

 • Anmälningsperioden beräknas löpa mellan den 25 november till och med den 9 december 2021

2021-08-20
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB ("TPI") har mottagit en uppsägning för avflyttning avseende 47 900 kvadratmeter kontorslokaler samt ett parkeringshus i fastigheten Sörred 8:4 i Torslanda utanför Göteborg. Det uppsagda hyresavtalet löper till och med 2024-12-31. Årshyran uppgår till 49 miljoner kronor. TPIs målsättning är att i samarbete med befintlig hyresgäst uppgradera de aktuella lokalerna till moderna kontorslokaler.

2021-06-11
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB ("TPI") har idag avtalat om att avyttra Göteborg Sörred 7:31 ("Fastigheten") till Niam, en av Nordens största privata fastighetsägare. Fastigheten är en kontorsbyggnad med en total yta om 24 500 kvm samt ett fristående parkeringshus. Fastigheten byggdes 2017 och är fullt uthyrd till Volvo Cars.

<<
1
2
3
...
8
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.