Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 18 november 2021 

Extra bolagsstämma i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 (”Bolaget”), hölls torsdagen den 18 november 2021.

Mot bakgrund av risken för fortsatt smittspridning av covid-19 beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kunde ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggjordes torsdagen den 18 november 2021 så snart utfallet av röstningen blev slutligt sammanställt.

Dokument

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma 

Fullmaktsformulär 

Formulär för förhandsröstning 

Styrelsens fullständiga förslag 

Styrelsens yttrande avseende förslag till minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen 

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § ABL 

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 12 § ABL 

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § ABL 

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § ABL 

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 § ABL 

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § ABL