Bolagsstämmor

Årsstämma 19 maj 2021

Aktieägarna i Torslanda Property Investment kallades till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster beslutade styrelsen att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kunde ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggjordes onsdagen den 19 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är blivit sammanställt.

Kommuniké  från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning

Styrelsens yttrande avseende förslag till vinstdisposition enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen