Nyheter

Torslanda Property Investment AB (publ) föreslår frivilligt inlösenerbjudande till substansvärde
 • Frivilligt inlösenerbjudande omfattande var femte aktie

 • Inlösen sker till substansvärde om 23,84 kr per aktie

 • Erforderliga beslut på extra bolagsstämma den 18 november 2021 krävs för genomförande

 • Aktieägare representerande 78,4 % av antalet aktier och röster har meddelat att de avser rösta för styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma

 • Anmälningsperioden beräknas löpa mellan den 25 november till och med den 9 december 2021

BAKGRUND OCH MOTIV

Torslanda Property Investment AB ("TPI") meddelade den 11 juni 2021 att bolaget avyttrat Fastigheten Sörred 7:31 till ett underliggande fastighetsvärde om 870 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Efter frånträde den 1 oktober 2021 är kassapositionen god samtidigt som TPI:s fastighetsvärde reducerats. Styrelsen bedömer därför att det är lämpligt att genomföra ett frivilligt inlösenerbjudande om maximalt 337458 776 kronor för att minska antalet aktier i bolaget i syfte att underlätta jämförbarheten avseende substansvärde per aktie, vinst per aktie och utdelning per aktie.

GENOMFÖRANDE AV INLÖSENERBJUDANDE

Inlösenerbjudandet föreslås genomföras genom att samtliga aktieägare på avstämningsdagen erhåller en inlösenrätt per innehavd aktie. Fem (5) inlösenrätter avses berättiga till inlösen av en (1) innehavd aktie i TPI. Kontant inlösenlikvid uppgår till 23,84 kr per inlösenaktie vilket motsvarar TPI:s substansvärde per 30 september 2021. Genom förslaget kan maximalt 14155150 aktier bli föremål för inlösen genom en utskiftning om maximalt 337458 776 kronor.

Det frivilliga inlösenerbjudandet föreslås ske genom en ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och en samtida fondemission utan utgivande av nya aktier i syfte att återställa aktiekapitalet.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH RÖSTNINGSÅTAGANDE

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 18 november 2021. Den extra bolagsstämman ska besluta om styrelsens förslag avseende:

 • Beslut om frivilligt inlösenprogram innebärande beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och c) fondemission utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens förslag ovan förutsätter bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman. Aktieägare representerande 78,4 % av antalet aktier och röster i TPI har meddelat att de avser att rösta för styrelsens samtliga förslag till beslut på den extra bolagsstämman.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att pressmeddelas separat.

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Nedan anges indikativa datum för det frivilliga inlösenerbjudandet.

Datum 2021

18 nov Beslut om frivilligt inlösenerbjudande på extra bolagstämma

22 nov Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter

23 nov Beräknad dag för offentliggörande av informationsbroschyr och anmälningssedel

25 nov - 9 dec Anmälningsperiod

25 nov - 7 dec Handel i inlösenrätter

13 dec Utfallet av inlösenerbjudandet offentliggörs

14 - 21 dec Handel i inlösenaktier

29 dec Utbetalning av inlösenlikvid

En informationsbroschyr med ytterligare information om inlösenerbjudandet kommer att finnas tillgänglig den 23 november 2021 på bolagets hemsida, www.torslandapropertyinvestment.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD

Telefon: +46 737 08 82 19,

E-mail: stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se, Tel: +46 8 545 271 00.

Informationen är sådan som Torslanda Property Investment AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 08.35 CET.

2021-12-21
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB ("TPI") har idag avtalat om att förvärva Skogskarlen 2 i Solna ("Fastigheten") genom ett bolagsförvärv för ett underliggande fastighetsvärde om 458 miljoner kronor. Fastigheten förvärvas från Schroder Nordic Real Estate Fund.

2021-11-18
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Mot bakgrund av risken för fortsatt smittspridning av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På den extra bolagsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Beslut om frivilligt inlösenprogram innebärande beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och c) fondemission utan utgivande av nya aktier

2021-10-19
Regulatorisk

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 november 2021.

Mot bakgrund av risken för fortsatt smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 18 november 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

2021-10-19
Regulatorisk
 • Frivilligt inlösenerbjudande omfattande var femte aktie

 • Inlösen sker till substansvärde om 23,84 kr per aktie

 • Erforderliga beslut på extra bolagsstämma den 18 november 2021 krävs för genomförande

 • Aktieägare representerande 78,4 % av antalet aktier och röster har meddelat att de avser rösta för styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma

 • Anmälningsperioden beräknas löpa mellan den 25 november till och med den 9 december 2021

2021-08-20
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB ("TPI") har mottagit en uppsägning för avflyttning avseende 47 900 kvadratmeter kontorslokaler samt ett parkeringshus i fastigheten Sörred 8:4 i Torslanda utanför Göteborg. Det uppsagda hyresavtalet löper till och med 2024-12-31. Årshyran uppgår till 49 miljoner kronor. TPIs målsättning är att i samarbete med befintlig hyresgäst uppgradera de aktuella lokalerna till moderna kontorslokaler.

2021-06-11
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB ("TPI") har idag avtalat om att avyttra Göteborg Sörred 7:31 ("Fastigheten") till Niam, en av Nordens största privata fastighetsägare. Fastigheten är en kontorsbyggnad med en total yta om 24 500 kvm samt ett fristående parkeringshus. Fastigheten byggdes 2017 och är fullt uthyrd till Volvo Cars.

2021-05-19
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.