Nyheter

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 22 april 2015.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 22 april 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut angående
   a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
   c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om ändring av bolagsordning

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),

- att bolagets resultat för räkenskapsåret 2014 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen (p. 8 b), och

- att ny bolagsordning, enligt vad som närmare anges nedan, ska antas (p. 12).

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:

- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),

- att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 9),

- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses (p. 10), och

- att Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidsson ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att Acrevi Revision KB, med huvudansvarig revisor Gunnar Johansson, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11)

Bolagsordningsändring (p. 12)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolagstämman även ska kunna hållas i Göteborg. Vidare föreslås att bolagsordningen föreskriver att en aktieägare får delta i bolagsstämma endast om denne anmäler detta i förväg till bolaget. Förslaget innebär att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 2 Styrelsens säte / Registered Office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagstämma kan även hållas i Göteborg.

The registered office of the company is situated in Stockholm. General meetings can also be held in Gothenburg.

§ 8 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma / Shareholder's Right to Participate in Shareholders' Meeting

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Entitled to participate in the general meeting is such shareholders entered in the share register as prescribed in Chapter 7, Section 28 paragraph 3 of the Companies Act and who have notified the company no later than the date specified in the notice. This day may not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag inför stämman framgår ovan samt av årsredovisningen. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014 kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (www.torslandapropertyinvestment.com) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm den 25 mars 2015

TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

Handelsinformation
Kortnamn på First North: TORSAB
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag
ISIN-kod: SE0006503975

För ytterligare information, kontakta:
Caesar Åfors, VD
Torslanda Property Investment AB (publ)
Tel: 070-662 48 48

2015-03-25

Torslanda Property Investments årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på http://www.torslandapropertyinvestment.com

2015-03-25

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

2015-01-26

Torslanda Property Investment AB (publ) har erhållit godkännande för notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 29 januari 2015.

2014-12-22

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 januari 2015 kl. 14.00 på Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

<<
1
...
6
7
8

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.