Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 18 november 2021 

Extra bolagsstämma i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 (”Bolaget”), hölls torsdagen den 18 november 2021.

Mot bakgrund av risken för fortsatt smittspridning av covid-19 beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kunde ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggjordes torsdagen den 18 november 2021 så snart utfallet av röstningen blev slutligt sammanställt.

Dokument

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma 

Fullmaktsformulär 

Formulär för förhandsröstning 

Styrelsens fullständiga förslag 

Styrelsens yttrande avseende förslag till minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen 

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § ABL 

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 12 § ABL 

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § ABL 

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § ABL 

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 § ABL 

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § ABL 

Årsstämma 19 maj 2021

Aktieägarna i Torslanda Property Investment kallades till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster beslutade styrelsen att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kunde ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggjordes onsdagen den 19 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är blivit sammanställt.

Kommuniké  från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning

Styrelsens yttrande avseende förslag till vinstdisposition enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Årsstämma 19 maj 2020

Aktieägarna i Torslanda Property Investment, kallades till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 14.00 i AB Sagax lokaler på Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens för Torslanda Property Investment AB yttrande avseende förslag till vinstdisposition enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Extra bolagsstämma 10 mars 2019

Extra bolagsstämman ägde rum tisdagen den 10 mars 2020 kl. 14.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 22 augusti 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Informationsbroschyr inför beslut på extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Styrelsens motiverade yttrande och redogörelse

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 9 maj 2019

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 9 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär till årsstämma

Årsstämma den 10 maj 2017

Kallelse till årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Årsstämma den 10 maj 2016

Beslut på årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär till årsstämma

Årsstämma den 28 april 2015

Beslut på årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär till årsstämma

Extra bolagsstämma den 15 januari 2015

Beslut på extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma